لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. کدام قرینه مختص مشترک لفظی است
 2. تخصیص چیست
 3. کدام گزینه با دیدگاه اخباریان در خصوص ظواهر مطابقت دارد
 4. اجماع در آیه شریفه ( احلت لکم بهیمه الانعام الاما یتلی )ناشی از چیست
 5. کدام گزینه مربوط به مباحث عقلی است
 6. کدامیک اصل لفظی است
 7. حقیقت متشرعه چیست
 8. طبق دیدگاه متأخران وجوب مقدمه واجب چه نوع وجوبی است
 9. آیه شریفه ( لا یعلم تا ویلهالااللهوالر اسخون فی العلم ) واواستیناف باشد تفسیر آیه کدام گزینه خواهد بود
 10. کدام گزینه در خصوص مشترک لفظی صحیح است
 11. دلالت خمیازه کشیدن بر خستگی چگونه دلالتی است
 12. اجماع لطفی منتسب به کدام یک از فقهای شیعه است
 13. کدام گزینه مفهوم غایت وجود دارد
 14. کدام گزینه فاقد وضع است
 15. کدام گزینه بیانگر تعریف علم اصول است
 16. در عبارت زید ظالم است متلبس به مبدا کدام است
 17. زد خاص امر ( صلوا) کدام است
 18. دلیل مستقیم قرآنی بر حجیت سنت ائمه معصومین علیه السلام کدام است
 19. کدام آیه حجیت مصالح مرسله را رد می‌کند
 20. مرجع همه اصول لفظیه کدام کدام است
 21. مفهوم موافق چیست
 22. از دیدگاه امامیه حجیت اجماع به کدام گزینه برمی‌گردد
 23. کدام یک دلیل بر حجیت ظن مطلق و جواز عمل به آن شمرده شده است
 24. در صورتی که قائل به حقیقت شرعیه باشیم واژه صلوه در کلام شارع (اذا رایتم الهلال فصلوا ) به چه معناست
 25. دلالت کدام یک بر اساس قرینه حکمت است
 26. کدام گزینه فقیه را به سوی حکم واقعی راهنمایی می‌کند
 27. احیاگر اصول متاخرچه کسی است
 28. در صورتیکه شارع امر کند( اعتق رقبه )و مکلف در مومن بودن بنده شک کند تکلیف چیست
 29. حکم شبهه محصوره تحریمیه چیست
 30. اما در آیه شریفه( کلوا واشربوا) به چه معنایی است
بازگشت به:آزمون آنلاین مرحله اول مبادی اصول فقه

Comments are closed