لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
  1. کدام گزینه در مورد « مدیریت زمان » صحیح است؟
  2. درستی یا نادرستی جمله های زیر را با علامت مشخص کنید.افراد متدین و معتقد به آداب و مبانی اخلاقی در کنترل خشم خود، موفق تر از دیگران عمل می کنند.
  3. درستی یا نادرستی جمله های زیر را با علامت مشخص کنید. به عواملی که موجب می شودرابطه بین برخی از افراد به خوبی ادامه پیدا کند، آداب ارتباط یا پل های ارتباطی می گویند.
  4. کدام گزینه در مورد « سبک زندگی » صحیح است؟
  5. درستی یا نادرستی جمله های زیر را با علامت مشخص کنید. تسلط بر خود، دوری از تفکرات منفی، ایمان و توکلبه خداوند، دعا و نیایش در هنگام سختی موجب می شود که شما بتوانید بر اضطراب خود غلبه کنید.
  6. مدیریت اختلاف یعنی؟
  7. درستی یا نادرستی جمله های زیر را با علامت مشخص کنید. اعتقادات و باور های دینی می تواند به انسان کمک کند تا اضطراب خود را کاهش دهد.
  8. درستی یا نادرستی جمله های زیر را با علامت مشخص کنید. خشم معمولا با هیجان های منفی نظیر پرخاشگری، تنفر، تحقیر و ناراحتی همراه نیست.
  9. کدام یک از تعاریف زیر در مورد « هویت فردی » درست است
  10. نیکی به والدین موجب ……………………………………. می شود.
بازگشت به:آزمون تفکر وسبک زندگی دوره اول متوسطه پایه هفتم

Comments are closed