لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. اماره قانونی تصرف مذکور در ماده ۳۵ ق . م در کدام دسته از دلایل جاری می گیرد دلیل به شمار نمی‌آید
 2. دعوای طاری در صورتی که از سوی خواهان اصلی علیه خوانده اقامه شود دعوای ……………..نامیده می‌شود
 3. اصلاح حجت قاصره در مورد کدام گزینه به کار رفته است
 4. دعوایی که به صورت ابتدایی در دادگاه مطرح می‌شود دعوای ……………….نام دارد
 5. کدام گزینه در مورد قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی به ترتیب صحیح است
 6. در تفاوت ادعای جعل و انکار کدام گزینه معتبر است
 7. در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته باشد ابلاغ اوراق قضایی به زوجه در چه محلی انجام میشود
 8. در مواردی که امکان عمل به دستور جلسه دادرسی وجود نداشته باشد کدام قرار از سوی دادگاه صادر خواهد شد
 9. کدام گزینه از ارکان سند رسمی می باشد
 10. در صورتی که دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت داده شود دادگاه صادرکننده رای بدوی چه قراری صادر خواهد کرد
 11. افزایش خواسته و تعیین نحوه دعوا منوط به کدام شرط است
 12. واژه ( سحت ) در حقوق اسلامی به کار رفته است
 13. کدام گزینه معتبر است
 14. به موجب قانون از محصول املاک و باغها به میزان ……………….. سهم خوانده قابل توقیف می باشد
 15. کدام گزینه جز شرایط شاهد میباشد
 16. پاسخ دادن به مفاد اظهارنامه مطابق قوانین کلی آیین دادرسی چه حکمی دارد
 17. …………….طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند
 18. آیا آرای قطعی دادگاه جز اسناد لازم الاجرا می باشند. چک چطور
 19. در مبحث سازش گزارش اصلاحی با کدام گزینه از نظر مفهوم مراقبت بیشتری دارد
 20. در خصوص دعوای تصرف کدام گزینه معتبر نیست
 21. تصمیمات دادگاهها باید مستند به قانون و شر باشد این عمل را…………………… می‌گویند
 22. در خصوص قرار رد دعوی کدام گزینه صحیح است
 23. شهادت مجنون ادواری درحالت افاقه در چه صورتی معتبر است
 24. کدام گزینه از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست
 25. ضمانت اجرای عقود خلاف اخلاق حسنه در مراحل دادرسی چیست
 26. این مفهوم که طرفین دعوا بتوانند دفاعیات و ایراد خود را نسبت به ادله ارائه شده بیان نمایند در آیین دادرسی به چه عنوانی شناخته شده است
 27. تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا ……………… به عمل آید
 28. در مواردی که حق مورد ادعای خواهان در دادرسی محدود به زمان معینی نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته چگونه تعیین می گردد
 29. دعوی در مورد ماترک متوفی قبل از تقسیم ترکه اگر میان وراث باشد در کدام دادگاه طرح می گردد
 30. دعوای طاری در صورتی که از سوی خوانده علیه خواهان طرح گردد چه نام دارد
بازگشت به:آزمون رایگان آئین دادرسی مدنی

Comments are closed