لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. در مورد طرح دعوای خصوصی و صلاحیت دادگاه در امور کیفری کدام گزینه صحیح است
 2. در موارد کتبی بودن دادرسی کدام گزینه صحیح است
 3. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در چه سالی بازنگری و اصلاح شد
 4. به مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات خاص غذایی برای کشف جرم جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید را چه میگویند
 5. در مورد حل اختلاف در صلاحیت کدام گزینه صحیح است
 6. ولی فقیه دارای چه منصب است
 7. کدام گزینه در مورد مقام تعقیب و مقام تحقیق صحیح است
 8. برای قاعده (اقناع ووجدان قاضی) و قاعده( ادله قانونی) کدام گزینه صحیح است
 9. مطابق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در چه جرایمی گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب می شود
 10. صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن شده است چگونه تشخیص داده میشود
 11. کدام اصل به معنای این است که شاکی و متهم به بحث و جدال با یکدیگر پرداخته و هر یک دلیل خود را ابراز نمایند و دیگران را پاسخ بدهد وقاضی تحقیق ناظر این بحث و گفتگو باشد
 12. در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم چند وکیل میتواند داشته باشد
 13. با توجه به قوانین و مقررات فعلی کدام گزینه صحیح است
 14. در مورد ادله اثبات جرم در دادرسی کیفری کدام گزینه صحیح است
 15. قضاوت غیر مجتهد چند حالت دارد
 16. شرکا و معاونان جرم در چه دادگاهی محاکمه می‌شوند
 17. تعقیب جنبه عمومی جرم بر عهده چه کسانی می باشد
 18. مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در چه جرایمی گذشته شاکی یا مدعی خصوصی از جهات تخفیف مجازات می باشد
 19. در مورد تصحیح رای کدام گزینه صحیح است
 20. در مورد قواعد صلاحیت کدام گزینه صحیح است
 21. در دادرسی مدنی طرفین دعوا چگونه می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند
 22. در مورد قرارهای تامین کیفری کدام گزینه صحیح است
 23. کدام موسسه اقامه و اجرای دعوای عمومی در مقابل دادگاه ها تا صدور حکم نهایی و اجرای حکم را برعهده دارد
 24. کدام گزینه در درباره دعوای عمومی و دعوای خصوصی صحیح است
 25. جرایمی که بدون کیفرخواست و بدوا در دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان مطرح می شوند چند دسته اند
 26. در مورد اصل عطف و ماسبق شدن یا نشدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کدام گزینه صحیح است
 27. در بررسی آثار اصل برائت کدام گزینه صحیح است
 28. در مورد تحقیق در جرایم منافی عفت کدام گزینه صحیح است
 29. آیین دادرسی مدنی از زمانی که دعوا در دادگاه مطرح می شود تا زمانی که به تصمیم نهایی منتهی می گردد چه مرحله ای دارد
 30. اصل آن است که قانون آیین دادرسی کیفری چه نوع صلاحیتی داشته باشد
بازگشت به:آزمون رایگان آئین دادرسی کیفری

Comments are closed