لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. اجماع در آیه شریفه ( احلت لکم بهیمه الانعام الاما یتلی )ناشی از چیست
 2. کدامیک اصل لفظی است
 3. کدام گزینه با دیدگاه اخباریان در خصوص ظواهر مطابقت دارد
 4. طبق دیدگاه متأخران وجوب مقدمه واجب چه نوع وجوبی است
 5. از دیدگاه امامیه حجیت اجماع به کدام گزینه برمی‌گردد
 6. تخصیص چیست
 7. آیه شریفه ( لا یعلم تا ویلهالااللهوالر اسخون فی العلم ) واواستیناف باشد تفسیر آیه کدام گزینه خواهد بود
 8. کدام آیه حجیت مصالح مرسله را رد می‌کند
 9. اجماع لطفی منتسب به کدام یک از فقهای شیعه است
 10. کدام یک دلیل بر حجیت ظن مطلق و جواز عمل به آن شمرده شده است
 11. احیاگر اصول متاخرچه کسی است
 12. اما در آیه شریفه( کلوا واشربوا) به چه معنایی است
 13. در صورتیکه شارع امر کند( اعتق رقبه )و مکلف در مومن بودن بنده شک کند تکلیف چیست
 14. در صورتی که قائل به حقیقت شرعیه باشیم واژه صلوه در کلام شارع (اذا رایتم الهلال فصلوا ) به چه معناست
 15. کدام گزینه مفهوم غایت وجود دارد
 16. مرجع همه اصول لفظیه کدام کدام است
 17. کدام قرینه مختص مشترک لفظی است
 18. مفهوم موافق چیست
 19. حقیقت متشرعه چیست
 20. کدام گزینه بیانگر تعریف علم اصول است
 21. کدام گزینه فاقد وضع است
 22. دلالت کدام یک بر اساس قرینه حکمت است
 23. زد خاص امر ( صلوا) کدام است
 24. حکم شبهه محصوره تحریمیه چیست
 25. کدام گزینه فقیه را به سوی حکم واقعی راهنمایی می‌کند
 26. در عبارت زید ظالم است متلبس به مبدا کدام است
 27. کدام گزینه مربوط به مباحث عقلی است
 28. کدام گزینه در خصوص مشترک لفظی صحیح است
 29. دلالت خمیازه کشیدن بر خستگی چگونه دلالتی است
 30. دلیل مستقیم قرآنی بر حجیت سنت ائمه معصومین علیه السلام کدام است
بازگشت به:آزمون رایگان مبادی اصول فقه

Comments are closed