لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. به ترتیب پاسخ دهید رویه قضایی به مفهوم عام میتواند اولاً به عنوان منبع مادی و ثانیاً به عنوان منبع تفسیری قوانین مورد توجه و استناد قرار گیرد
 2. مهم ترین ویژگی یک قاعده حقوقی در کدام گزینه ذکر شده است
 3. هیات وزیران در وضع احکام و نظامنامه های اجرایی چه صلاحیتی دارند
 4. حقوق اسلام از کدام نظر با حقوق‌ غرب شباهت فراوان دارد
 5. در اصطلاح حقوق اساسی ایران( قانون) به چه قواعدی گفته می شود
 6. رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت مربوط می‌سازد کدام است
 7. کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید آن را جبران کند مسئولیتی که از این راه ایجاد شود از چه نوعی است
 8. بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان ظرف چه مهلتی جهت بررسی مصوبه از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی باید اظهار نظر نماید
 9. کدام گزینه درخصوص تقسیمات احکام تکلیفی صحیح نیست ؟
 10. کدام نوع تفسیر در قانون اساسی به عنوان یکی از لوازم (تمیز حق) پیش بینی شده است
 11. کدام گزینه جز مسائل حقوقی مدنی است
 12. گزینه نادرست انتخاب نمایید
 13. صلاحیت ای که به موجب آن شخص بتواند از حقوق خصوصی بهره‌مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود چیست
 14. طبق ماده ۸ قانون مدنی اموال غیر منقوله که اتباع خارجه در ایران، مطابق عه تملک کرده یا می کنند (از هر جهت ) تابع کدام قانون است
 15. گزینه صحیح را انتخاب نمایید
 16. در کدام رشته حقوق شکل حکومت و قوای سازنده آن( مقننه و مجریه و قضاییه )و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه‌گانه و حقوق و آزادی‌های آن‌ها در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می‌گیرد
 17. کدام شعبه از حقوق رابطه اشخاص در زندگی بین المللی را تنظیم می کند
 18. عبارت ( عامل مهمی که روابط مردم را در جامعه منظم می سازد ساختار اقتصادی آن است) از کیست.
 19. به نظر پیروان کدام مکتب قدرت و سلطه واقعی را باید در خود قانون جستجو کرد نه در کسانی که به عنوان مقنن آن را وضع کردنده اند
 20. تابعیت حقوق خارجیان و تعارض قوانین سه بخش اصلی حقوقی را تشکیل می‌دهند
 21. اگر موجر و مستاجر به تراضی اجاره را بر هم بزنند عمل آنان در اصطلاح حقوق مدنی چه نام دارد
 22. قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها در زمره کدام دسته از قواعد حقوق قرار می گیرد
 23. منابع اصلی حقوق اساسی کنونی ما چیست
 24. در صورتی که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد
 25. مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره تعارض یا انطباق قانون یا قانون اساسی اختلاف شود
 26. تفسیر قانون اساسی به عهده کدام نهاد و با تصویب چه اکثریتی رسمیت می یابد
 27. قاعده حقوقی کدام است
 28. -قواعدی که اشخاص با تراضی بین خود نیز نمی توانند از آن سرپیچی کنند در کدام دسته از قواعد حقوق قرار دارد
 29. مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادرس در موارد سکوت و اجمال و نقض قانون باید چه تصمیمی بگیرد
 30. گزینه جز شعبه حقوقی عمومی است
بازگشت به:آزمون رایگان مقدمه برعلم حقوق

Comments are closed