لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. برای خط کشی روی ورق فلزی از کدام وسیله استفاده میشود؟
 2. دستگاه اندازه گیری الکترودینامیکی برای اندازه گیری چه کمیتی به کار میرود؟
 3. اگر جای دو فاز شبکه اعمالی به موتور عوض گردد باعث …….. میشود.
 4. شرکت برق برای کاهش ……… در نیروگاه ها مایل به اصلاح ضریب قدرت می باشد.
 5. جهت جلوگیری از ورود رطوبت به داخل کابل از …….. استفاده می شود.
 6. دستگاههای اندازه گیری ولت متر –آمپر متر-فرکانس متر-وات متر در مدار چگونه بسته میشود؟
 7. وارمتر چه کمیتی را اندازه گیری می کند؟
 8. از لیمیت سوئیچها برای ……. استفاده می شود.
 9. حدیده کاری چیست؟
 10. رابطه مقاومت خازنی عبارتست از:
 11. نقش رله مغناطیسی در مدار چیست؟
 12. برای اندازه گیری انرژی الکتریکی مصرفی از کدام دستگاه استفاده میشود؟
 13. دستگاههای حفاظتی در مدار به چه صورت نصب میشوند؟
 14. قلاویز کردن وحدیده کردن به ترتیب عبارتند از :
 15. اگر جریان را هشت برابر و ولتاژ را نصف کنیم توان …… میشود.
 16. عمده ترین دلیل برای ساختمان کابل ها به صورت مارپیچ …….. می باشد.
 17. کدامیک از کلیدهای دستی زیر عمر بیشتری دارد و در اثر قطع و وصل جرقه تولید نمی کند؟
 18. شعاع خمش کابل پروتودور باید چند برابر قطر آن باشد؟
 19. علامت اختصاری G نشان دهنده کدام مورد است؟
 20. فاصله کلیدهای روشنایی و پریز تلفن از زمین …… و …… است.
 21. منظور از توان کور همان …….. است
 22. رنگ پولکهای خاکستری-قهوه ای-سبز-مسی به ترتیب کدام است؟
 23. به ترتیب فرکانس متر و واتمتر تکفاز چگونه در مدار قرار می گیرد؟
 24. در مشخصات یک کابل اگر حروف SM درج شده باشد یعنی:
 25. پتانسیومتر د رمدار به چه صورتی قرار می گیرد و نقش آن چیست؟
 26. در موتورهای سه فاز اگر یکی از فازها جریان بیشتز از جریان نامی خود بکشد علت چیست؟
 27. توان ثبت شده و همچنین دور اکتروموتورها که روی پلاک مشخص است، به ترتیب …….. و …….. می باشد.
 28. مقاومت سیم آنتن رنگی …… و سیاه و سفید ……. می باشد.
 29. قدرت گرفته شده از یک الکتروموتور ……… است.
 30. ابتدایی ترین مته که برای سوخکاری بکار می رفت …… نام داشت؟
 31. دلیل چپ و راست کردن و مار پیچ کردن دندانه های تیه اره چیست؟
 32. نوک کدام یک از مدادهای زیر سخت و کمرنگ تر است؟
 33. آمپر متر چه جریانی را نشان می دهد؟
 34. عناصری می توانند هادی برای جریان الکتریسیته باشند که دارای …….. باشند.
 35. به منظور ازدیاد ولتاژ دو ژنراتور را با هم …… می بندند.
 36. کابلشو درسیم های افشان ……… است.
 37. در اتو ترانسفور ماتور سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه رابطه ی …… باهم دارند.
 38. دلیل لحیم کردن اتصالات سیم های برق عبارتست از:
 39. در پیل ها انرژی ……. به انرژی …… تبدیل میشود.
 40. در راه اندازی موتورهای تکفاز کدام خازن دائم کار است؟
 41. لایه آخر یک اتم حداکثر چند الکترون می تواند داشته باشد و به آن چه می گویند؟
 42. روی موتوری علائم v660/380 نوشته شده است در این موتور را به چه صورت به برق وصل میکنند؟
 43. برای خم کردن لوله های PVC از ……. استفاده میشود.
 44. برای عبور سیم از کف ساختمان از لوله …… و به علت ……. استفاده گردد.
 45. حداکثر حرارت مجاز برای هادی کابل ها چند در جه است؟
 46. رنگ کابل 5 سیمه با سیم محافظ به ترتیب عبارتند از:
 47. منظوراز سیم نمره 4………..
 48. ترکیبات سیم لحیم کدام گزینه است؟
 49. به ترتیب پناسیومتر و رئوستا چگونه در مدار قرار میگیرد؟
 50. برای اتصال سیم های کابل در زمین از ……… استفاده میکنیم.
بازگشت به:برق ساختمان آزمون درس دوم

Comments are closed