لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. کدامیک از سوهان های زیر جهت براده برداری فلزات نرم مانند مس و آلمومنیوم استفاده می شود؟
 2. وسایل خم کاری ورق کدامند؟
 3. عنصری 3الکترون در لایه ظرفیت از نظر هدایت الکتریکی در کدام گروه قرار دارد؟
 4. رنگ عایق سیم ارت ……. می باشد.
 5. واحد ظرفیت خازن عبارتست از:
 6. در یک کولیس با دقت(1/0)چند میلیمتر به 10 قسمت مساوی تقسیم می شود؟
 7. شماره های استاندارد سیم های ساختمانی و کابل ها کدامیک از موارد زیر است:
 8. واحد شار مغناطیسی کدام است؟
 9. کدام گزینه شامل اجراء متر نمی باشد؟
 10. حدیده برای چه کاری است؟
 11. زمان شارژ خازن در مدارRC به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟
 12. معمول ترین و ساده ترین وسیله برای برش چیست؟
 13. ولوم ADJ در روی پانل آوومتر عقربه ای چه عملی را انجام می دهد؟
 14. واحد کمیت های توان مفید-هدایت الکتریکی چیست؟
 15. معمولا در الکتروموتورها سرعت بر حسب …… بیان میشود.
 16. در رابطه با حفاظت در مقابل اتصال کوتاه –اضافه بار-حفاظت شخصی به ترتیب کدام پاسخ درست است؟
 17. براساس ساق قلاویزی علائم MR10×1/5 نوشته شده این علائم مشخص کننده ………. است.
 18. سرعت سنگرون به چه عواملی بستگی دارد؟
 19. برای کنترل نور لامپ از ……. استفاده میشود.
 20. سر کدام یک از آچارهای زیر می تواند از دسته جدا شود؟
 21. برای حفاظت مدار در مقابل دو فازه شدن از چه وسیله ای استفاده میشود؟
 22. رنگ پولک فیوزها با آمپراژ 63-35-20-4 عبارتند از:
 23. مته های ساق مخروطی را چگونه به دستگاه دریل می بندند؟
 24. مقدار براده هایی که توسط سوهان از روی قطعه کار برداشته میشود تابع کدام عامل نیست؟
 25. CL-R.P.M-IP روی پلاک موتور به ترتیب نشانه چه چیزی می باشند؟
 26. برای زدن قلاویز ۱۲ از کدام مته استفاده می شود؟
 27. وسیله مخصوص روکش برداری سیم چیست؟
 28. برجستگی نازکی که در کنار شیار مارپیچ مته ها وجود دارد……نام دارد.
 29. تیغه اره ای با ۱۸ دندانه در اینچ برای برش کدامیک از موارد زیر مناسب تر است؟
 30. سیستم اندازه گیری ایران…….و کشورهای انگلیسی زبان……می باشد.
 31. تکاثف جریان عبارتست از:
 32. سوهان دو آجه برای ساییدن………..بکارمی رود؟
 33. واحد شدت روشنایی کدام است؟
 34. مقاومت R=3/3KΩبا تلرانس 10% دارای رنگهای…….,……..,…….,………است
 35. نقش خفه کن (دمفینگ) در دستگاه های اندازه گیری چیست؟
 36. برای اتصال دو سر کابل به یکدیگر در جهت طولی از چه وسیله ای استفاده می شود؟
 37. در یک جریان متناوب ۰٫۰۲ ثانیه طول می کشد تا یک سیکل کامل شود.فرکانس جریان متناوب چند هرتز است؟
 38. برای حدیده کاری لوله فولادی از …….. استفاده میشود.
 39. از دم کج جهت چه کاری استفاده می شود؟
 40. برای اتصال لوله های فولادی به یکدیگر و سایر اتصالات،سر لوله ها را باید….کرد.
 41. در صورتی که یک خازن سالم را به اهم متر متصل کنیم عقربه اهم متر چگونه عمل می کند؟
 42. توان نوشته روی پلاک الکتروموتورها عبارتست از:
 43. دستگاهی که میتوان با آن ضریب قدرت را اندازه گیری نمود چه نام دارد؟
 44. تایمر راه پله را می توان جایگزین کدام کلید کرد؟
 45. برای سوراخ کاری مواد سخت از چه تیپ مته ای استفاده میشود؟
 46. برای اندازه گیری جریان زیاد AC از چه وسایلی استفاده می شود؟
 47. درخم کاری ورق کدام گزینه صحیح می باشد؟
 48. کدام گزینه مربرط به هویه های القایی می باشد؟
 49. برای خارج کردن پیج های شکسته از کدام وسیله استفاه می شود؟
 50. مقاومت یک سیم از کدام فرمول بدست می آید؟
بازگشت به:برق ساختمان آزمون درس سوم

Comments are closed