لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
  1. حداقل ولتاژخطرناک برای بدن انسان حدودا چقدر است؟
  2. برای تولید پیچ از کدام وسیله استفاده میگردد؟
  3. کدام گزینه جزو مقاطع استاندارد سیمهای برق نیست؟
  4. کدام مورد جزو قسمتهای مختلف کولیس نیست؟
  5. کدام مورد جزو قسمتهای مختلف کولیس نیست؟
  6. جنس سیم لحیم چیست؟
  7. کدام مورد جزو ذرات بارداراتم نیست؟
  8. مقاومت یک هادی به چه عواملی بستگی دارد؟
  9. مقاومت یک هادی به چه عواملی بستگی دارد؟
بازگشت به:برق ساختمان درجه 2 آزمون چهارم

Comments are closed