لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. انرژی الکتریکی مصرفی را به وسیله کدام دستگاه زیر اندازه گیری می کنند؟
  -اره-ای-با.docx
  تیغه اره ای با
 2. کدام مورد از موارد زیر نادرست است؟
 3. رنگ پولک فیوزها با آمپراژ 63-35-20-4 عبارتند از:
 4. رنگ پولک فیوزها با آمپراژ 63-35-20-4 عبارتند از:
 5. برای انتخاب وسایل الکتریکی مدار از قبیل سیم فیوز کلید برای مصرف کننده به چیز باید توجه داشت؟
 6. مقاومت سلفی با ضریب خود القا و فرکانس به ترتیب نسبت ……. و ……. دارد.
 7. مقاومت R=3/3KΩبا تلرانس 10% دارای رنگهای…….,……..,…….,………است.
 8. خازنی بار دار شده و از مولد جدا میگردد اگر این صفحات بوسیله عایقی از هم دور شوند بار خازن ……. میشود.
 9. اولین وسیله حفاظت در مدارات الکتریکی و الکتروموتورها ……… است.
 10. برای محاسبه توان الکتریکی موتورهای سه فاز …….. باید معلوم باشد.
 11. با ورق ورق کردن هسته ترانسفور ماتور تلفات فوکو …….. و مقدار موثر سطح مقطع هسته …….. می یابد.
 12. منظور از تیغ اره 18T چیست؟
 13. معمولا مدادهای پر رنگ را با حرف …… کمرنگ را با حرف …… متوسط را با حرف ……. تعیین میکنند.
 14. موتور 2 دور سه فاز با یک سیم پیچ کدامیک از موارد زیر است؟
 15. مفهوم Ue و Ui چیست؟
 16. ترانسفور ماتور ……… در واحد جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد.
 17. لایه آخر یک اتم حداکثر چند الکترون می تواند داشته باشد و به آن چه می گویند؟
 18. کدام مورد تعریف کار الکتریکی است؟
 19. اصول کار ترانسفور ماتور بر اساس ……. می باشد.
 20. مدت زمانی را که طول می کشد تا موج یک سیکل کامل را طی کند …… می نامند.
 21. علامتHP.PHبه ترتیب (راست به چپ)روی پلاک موتور نشان دهنده چیست؟
 22. خط نول به صورت …….. رسم میشود.
 23. معمولا روی یک لامپ با رشته گرم شو …….. و ……… ثبت میشود.
 24. موقع بستن سیم های مفتول بصورت علامت سوال بایستی به طرف ……. پیچ باشد.
 25. ترانس ……. ترانس ایزوله نیز گویند.
 26. ترانس ……. ترانس ایزوله نیز گویند.
 27. اگر بخواهیم جهت گردش دور موتور های تکفاز را تغییر دهیم چه میکنیم؟
 28. اگر بخواهیم جریان باطری ها افزایش یابد آنها را به چه صورت اتصال میدهیم؟
 29. سیستم آهن نرم گردان و سیستم مغتاطیس دائم و قاب گردان برای ساخت آمپر متر و ولت متر ….. آمپر متر و ولت متر ……. مورد استفاده قرار می گیرد.
 30. از مزایای کابل ……. این است که در مقابل مواد شیمیایی پایداری و ثبات زیادی دارد.
 31. ظرفیت خازن با مساحت صفحات و فاصله صفحات خازن نسبت …… دارد.
 32. شعاع خمش لوله فولادی …… برابر قطر لوله است
 33. پریود برق در شبکه ایران چقدر است؟
 34. وظیفه سیم ارت چیست؟
 35. قطع بودن نول توسط فازمتر در سیم نول …… و در سیم فاز …… مشخص میشود
 36. در اتصال سری دو لامپ 15 و 150 وات، 220 ولت نور کدامیک بیشتر است؟
 37. کدامیک از کلیدهای دستی زیر عمر بیشتری دارد و در اثر قطع و وصل جرقه تولید نمی کند؟
 38. سیستم آهن نرم گردان و سیستم مغتاطیس دائم و قاب گردان برای ساخت آمپر متر و ولت متر ….. آمپر متر و ولت متر ……. مورد استفاده قرار می گیرد.
 39. اگر مساحت صفحات یک خازن دو برابر و فاصله دو صفحه نیز نصف گردد ظرفیت خازن چقدر میگردد؟
 40. برای حفاظت اشخاص و کاهش خطرات برق گرفتگی از کدام سیستم حفاظتی استفاده میشود؟
 41. تلفات انرژی در ماشین های الکتریکی عبارتند از تلفات:
 42. در یک ترانسفورماتور کاهنده جریان در طرف ثانویه ……. طرف اولیه است.
 43. علائم بارهای الکتریکی –الکترون –پروتون –نوترون به ترتیب عبارتند از:
 44. در مدارات خازنی ولتاژ نسبت به جریان 90 درجه …….. است.
 45. اندازه سیم های روکش دار بر حسب …….. و لاکی بر حسب …… بیان می گردد.
 46. آیا جریان مجاز یک سیم مسی با آلومینیومی برابر است؟
 47. علت افشان بودن و چند رشته بودن اکثر سیم های برق بعلت ….. است.
 48. هر اینچ برابر با چند میلی متر است؟
 49. در یک ترانسفور ماتور کاهنده ؟
 50. فرکانس جریان DC چقدر است؟
بازگشت به:برق ساختمان آزمون اول

Comments are closed