لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. کدام گناه زمینه ساز و مقدمه گناهان دیگر به شمار می آید؟
 2. پیامبر(ص)چند سال توانست دین خدا را بدون هیچ کم و کاستی به مردم برساند؟
 3. این سخن از کدام امام معصوم است: (به مسجد آمدن را جدی بگیرید چرا که مساجد خانه های خداوند بر روی زمین هستند و هرکس با طهارت به مسجد برود خداوند گناهان او را پاک می کند؟
 4. پیامبر اکرم(ص) نمازرا به چیزی تشبیه کرده اند؟
 5. مهمترین علت این که بعضی افراد در انجام کارهایشان امروز و فردا می کنند چیست ؟
 6. غفار یعنی چه؟
 7. اولین معلم قرآن چه کسی بود؟
 8. بنا به فرمایش امام صادق(ع) منظور از نعیم در آیه(ثم لتسئلن یومئذِ عن النعیم )چیست ؟
 9. 1- خداوند در آیه (افلا ینظرون الی الابل کف خلقت و…) چه چیزهایی را نشانه قدرت خود معرفی می کند؟
 10. کدام مورد در گروه زیان های اجتماعی مصرف گرایی قرار دارد؟
 11. با توجه به فرمایش امام علی (ع) نتیجه تفکر چیست ؟
 12. کدام یک از موارد زیر از مبطلات روزه نیست ؟
 13. کدام یک از موارد زیر از شرایط لباس نمازگزار نیست؟
 14. اگر پشت سر دیگران بد گویی کنیم، در حالی که واقعیت نداشته باشد ، مرتکب چه گناهی شده ایم ؟
 15. امام علی (ع) آن را کلید گنجینه های خدا در دست بندگان می داند.
 16. کسی که برای کسب نمره بیشتر،هنگام امتحان تقلب می کند کدام یک از حقوق سه گانه را ضایع کرده است .
 17. کدام یک از موارد زیر را می توان از موارد تهاجم فرهنگیبه حساب آورد؟
 18. پیامبر اکرم (ص) این جمله را خطاب به چه کسانی فرمودند؟ (نفس کشیدن شما ثواب ذکرو تسبیح خداوند را دارد)
 19. عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن ……….. است.
 20. عفو و گذشت از خطای دیگران،موجب چه چیزی می شود؟
بازگشت به:پیام آسمانی هشتم

Comments are closed