ارتباط باما
مدیریت
۵۵۳۹۷۷۷۵
۰۹۱۲۳۱۳۸۲۴۵
b.shafieizadeh@gmail.com

معاون آموزشی
۵۵۴۸۷۹۲۰

کانال اطلاع رسانی
https://shad.ir/schhafez
@schhafez

لوکیشن هنرستان کارانش حافظ