جهت دسترسی به دوره خریداری شده .:ورود

پنج دوه آزمون آنلاین 30 دقیقه ای و ثبت در پروفایل شرکت کنند جهت مرور دوباره آزمون وهمچنین شرکت مجدد در آزمون آنلاین ، نمره آزمون از 100 می باشد . نکته بدون قبولی نمی توانید به مرحله بعد آزمون رفت حد نصاب قبولی اخذ نمره 50 از 100 می باشد

درس ها