جهت دسترسی به دوره خریداری شده .:ورود
29 عنوان جزوه دوره میانجیگری درس حقوق مدنی و تجارت

درس ها

مسئولیت مدنی

زمان آزمون 60 دقیقه

کلیات مسئولیت مدنی دعوای مسئولیت مدنی

حقوق تجارت

زمان آزمون 60 دقیقه

تجار و شرکت های تجاری اسناد تجاری

عقود معین

کلیات حقوق مدنی عقد بیع و صلح کلیات عقد بیع انواع بیع و آثار عقد بیع ضمان درک و اقسام خیار عقد صلح عقد اجاره کلیات عقد اجاره قوانین حاکم…

حقوق خانواده

زمان آزمون 120 دقیقه

کلیات حقوق خانواده روابط مالی زن و شوهر آثار نسب انحلال عقد نکاح

ارث وصیت

زمان آزمون 150 دقیقه

وصیت مفاهیم نکات چند درمورد وصیت ارث مفاهیم و کلیات ارث شناسایی طبقات و درجات ارث