جهت دسترسی به دوره خریداری شده .:ورود
مجموعه  60  جزوه از درس های
مهارت های حل اختلاف،میانجیگری،مذاکره

درس ها

مذاکره

3-1 3-2-4 3-5 3-6-8 3-8-12 3-13-14 3-14-15 3-16-21 3-21-25