هنرستان پسرانه دولتی کاردانش شهید نیازی منطقه 11 تهران

آدرس : تهران، میدان منیریه، خیابان ابوسعید، کوچه شهید برادران ابهری
تلفن : (021) 55384806