عناوین کتاب های درسی رشته ماشین های الکتریکی سال تحصیلی 99-98

پایه دهم

رسم فنی1 : 310166ریاضی (1) : 210141
ساخت ترانسفورماتور : 310173سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز : 310172
مبانی الکتریسیته : 310153همراه هنرجو-الکتروتکنیک : 210265

پایه یازدهم

باز پیچی الکتروموتورها : 311174سیم پیچی الکترو موتورهای تکفاز : 311165
مدیریت تولید : 211137