نام و نام خانوادگی سمتایمیلمدرک تحصیلیعکس
رضا سازمندمدیرreza1226.rs@gmail.comکارشناس ارشد برنامه ریزی درسی