نام و نام خانوادگی سمتایمیلمدرک تحصیلیعکس
سرکار خانم عباس پور مدیرZabbaspor@gmail.comکارشناسی ارشد فلسفه اموزش و پرورش