نام و نام خانوادگی سمتایمیلمدرک تحصیلیعکس
فریبا داور دوستمدیرfariba.davardost@gmail.comکارشناسی ارشد فیزیک