هنرستان فنی حرفه ای دخترانه عروة الوثقی

آدرس خیابان ولی عصر بالاتراز چهار راه مولوی روبروی مهدیه بزرگ تهران

تلفن : 55375329 – 55387119  نمابر : 55363897