هنرستان فنی و حرفه ای حديد

تلفن 55400422

آدرس کارگر جنوبی-خ شهید محبوب مجاز – خ آقابالازاده