هنرستان فنی و حرفه ای وليعصر(عج )

تلفن 66926700

آدرس  خ آذربايجان بين چهارراه گلشن وباستان هنرستان وليعصر