هنرستان دخترانه دولتی کاردانش اقبال منطقه 11 تهران

آدرس : تهران، چهارراه لشکر، خیابان معیری، کوچه معتمدی
تلفن : (021) 66404179 – 66972580