هنرستان دخترانه دولتی کاردانش سروش 1 منطقه 11 تهران

آدرس : تهران، خیابان اذربایجان، بین خیابان گلشن و باستان
تلفن : (021) 66922831