انتخاب کنید 
ریاضی 3
زبان 3
دین و زندگی 3
زیست شناسی 3
شیمی 3
فیزیک 3