انتخاب کنید 
زبان 3
حسابان 2
دین زندگی 3
ریاضیات گسسته
شیمی 3
عربی 3
فارسی 3
فیزیک 3
نگارش 3
هندسه 3